Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego, oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:

  • prof. Tomasz Bugaj
  • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
  • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • dyrygowanie przygotowanym utworem – nagranie audio-wideo przedstawiające zdającego dyrygującego wybranym utworem (możliwe jest przesłanie wersji bez akompaniamentu) z krótką autoprezentacją oraz zapowiedzią przygotowanego dzieła,
  • dyrygowanie – rozmowa on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
  • fortepian – nagranie audio-wideo (dopuszczalne warunki domowe) repertuaru fortepianowego: utworu polifonicznego oraz dowolnego
  • kształcenie – sprawdzian on-line

Zakres materiału

  • fortepian – etiuda, utwór polifoniczny, klasyczny i utwór romantyczny lub współczesny.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)

Dodatkowe dokumenty

Przesłanie na adres dyrygentura@chopin.edu.pl do dnia 08.06.2020:

  • listu motywacyjnego z uzasadnieniem wyboru kierunku,
  • przedstawienia sylwetki muzycznej zdającego w formie pisemnej.