Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Absolwent jest profesjonalnym dyrygentem z wiedzą obejmującą zagadnienia teoretyczne oraz podstawy kompozycji.

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. 

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:

 • prof. Tomasz Bugaj
 • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • dyrygowanie przygotowanym utworem – nagranie video przedstawiające zdającego dyrygującego wybranym utworem (możliwe jest przesłanie wersji bez akompaniamentu) z krótką autoprezentacją oraz zapowiedzią przygotowanego dzieła,
 • czytanie partytur i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przygotowanego repertuaru oraz elementów wiedzy ogólnomuzycznej i instrumentacji – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

 • dyrygowanie przygotowanym utworem z dowolnej epok
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)

Dodatkowe dokumenty

przesłanie na adres dyrygentura@chopin.edu.pl do dnia 26.06.2020:

 • listu motywacyjnego z uzasadnieniem wyboru kierunku,
 • przedstawienia sylwetki muzycznej zdającego w formie pisemnej