Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej.

Studia licencjackie na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi, oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w placówkach szkolnych.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2020/21:

 • prof. dr hab. Bogdan Gola, as. mgr Wojciech Pławner (współpraca)
 • prof. dr hab. Ewa Marchwicka
 • prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
 • prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
 • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
 • dr hab. Dariusz Zimnicki prof. UMFC
 • ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
 • ad. dr Tomasz Hynek

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • wybrany instrument – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału 

 • kształcenie słuchu
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie biegłości realizacji przebiegów rytmicznych,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych,

 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • wykonanie przygotowanego utworu wokalnego (około 2 minuty)
  • prezentacja predyspozycji manualnych dyrygując nagraniem „Gaude Mater Polonia” oraz Menuet z „Eine kleine Nachtmusik” W. A. Mozarta (nuty i nagranie mp3 do pobrania ze strony przygotowanej przez Uczelnię, dostępnej dla kandydatów),
   
 • wybrany instrument
  • wykonanie przygotowanego programu, złożonego z 2 utworów:
   1. etiuda lub utwór z epoki baroku,
   2. allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny.

W przypadku wyboru innego instrumentu niż fortepian — wymagana jest umiejętność gry na fortepianie na poziomie co najmniej podstawowym.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)