Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a.

Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku.

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:

 • rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz w szkołach baletowych,
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
 • zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym stopnia podstawowego.

Pedagodzy prowadzący przedmioty rytmika i improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2020/21:

 • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
 • ad. dr Agnieszka Widlarz
 • as. mgr Marta Bogusławska
 • st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
 • st. wykł. Wojciech Kaleta
 • wykł. mgr Monika Sojka
 • wykł. mgr Agata Pankowska

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • rytmika – przesłanie nagrania audio-wideo
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • fortepian i improwizacja z elementami harmonii – przesłanie 5 nagrań audio-wideo

Zakres materiału 

 • rytmika
  • łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8,
  • swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej,

Przez system IRK kandydat otrzymuje program egzaminu zawierający zadania do wykonania. Kandydat sporządza nagranie wideo wykonanych przez siebie ćwiczeń i przesyła pliki:

 • plik nr 1: nagranie wideo rejestrujące wykonanie przez kandydata harmonizacji piosenki dziecięcej (nuty piosenki będą do pobrania z systemu IRK od godz. 12.00 dnia poprzedzającego termin egzaminu),
 • plik nr 2: nagranie wideo rejestrujące wykonaną przez kandydata improwizację miniatury ilustracyjnej
 • plik nr 3: nagranie wideo rejestrujące wykonanie przez kandydata harmonizacji gamy (szczegóły zadania j.w.), czas nagrania do 1,5 min.
 • kształcenie słuchu
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych,
   
 • fortepian i improwizacja z elementami harmonii - wykonanie przygotowanego programu
  • fortepian:
   1. etiuda lub utwór polifoniczny
   2. allegro sonatowe lub utwór dowolny,
  • improwizacja:
   1. akompaniament do podanej a vista piosenki dziecięcej,
   2. miniatury ilustracyjnej,
  • elementy harmonii klasycznej:
   1. kadencje, harmonizowanie gam – praktyczna realizacja na fortepianie.

Przez system IRK kandydat otrzymuje program egzaminu zawierający zadania do wykonania. Kandydat sporządza nagranie wideo wykonanych przez siebie ćwiczeń i przesyła pliki:

 • pliki nr 1 i 2: zawierające nagrania wideo dwóch utworów wybranych przez kandydata (czas nagrania – łącznie do 10 min.).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)