Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a.

Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku.

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:

 • rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz w szkołach baletowych,
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
 • zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym stopnia podstawowego.

Pedagodzy prowadzący przedmioty rytmika i improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2020/21:

 • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
 • ad. dr Agnieszka Widlarz
 • as. mgr Marta Bogusławska
 • st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
 • st. wykł. Wojciech Kaleta
 • wykł. mgr Monika Sojka
 • wykł. mgr Agata Pankowska

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • rytmika – przesłanie nagrania audio-wideo
 • fortepian i improwizacja z elementami harmonii – przesłanie 5 nagrań audio-wideo

Zakres materiału 

 • rytmika
  • improwizacja ruchowa lub kompozycja ruchowa do dowolnego utworu muzycznego,
  • ćwiczenie dwugłosowe, w którym jeden głos wykonany jest śpiewem, drugi „gesto-dźwiękami”

Przez system IRK kandydat otrzymuje program egzaminu zawierający zadania do wykonania. Kandydat sporządza nagranie wideo wykonanych przez siebie ćwiczeń i przesyła na wskazaną przez Uczelnię platformę internetową dwa pliki:

 • plik nr 1: nagranie wideo kompozycji lub improwizacji ruchowej do dowolnego utworu muzycznego (czas trwa-nia do 2 min.),
 • plik nr 2: nagranie wideo, na którym kandydat wykonuje ćwiczenie dwugłosowe, polegające na realizacji melodii (śpiew solmizacją) z równoczesnym wykonaniem rytmu drugiego głosu dowolnymi „gestodźwiękami”.
 • fortepian i improwizacja z elementami harmonii - wykonanie przygotowanego programu
  • fortepian:
   1. etiuda lub utwór polifoniczny
   2. allegro sonatowe lub utwór dowolny,
  • improwizacja:
   1. akompaniament do podanej a vista piosenki dziecięcej,
   2. miniatury ilustracyjnej,
  • elementy harmonii klasycznej:
   1. kadencje, harmonizowanie gam – praktyczna realizacja na fortepianie.

część dotycząca fortepianu:

 • pliki nr 1 i 2: zawierające nagrania wideo dwóch utworów wybranych przez kandydata (czas nagrania – łącznie do 10 min.)

część dotycząca improwizacji:

 • plik nr 1: nagranie wideo rejestrujące wykonanie przez kandydata harmonizacji piosenki dziecięcej (nuty piosenki będą do pobrania z systemu IRK od godz. 12.00 dnia poprzedzającego termin egzaminu),
 • plik nr 2: nagranie wideo rejestrujące wykonaną przez kandydata improwizację miniatury ilustracyjnej,
 • plik nr 3: nagranie wideo rejestrujące wykonanie przez kandydata harmonizacji gamy (szczegóły za-dania j.w.), czas nagrania do 1,5 min.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)