Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a.

Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku.

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszystkich poziomach edukacji muzycznej, a także na uczelniach kształcących nauczycieli, takich jak: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego. Może również prowadzić zajęcia w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz w studium wokalno-aktorskim. Absolwenci tej specjalności kształceni w naszej uczelni znajdują także zatrudnienie jako akompaniatorzy do zajęć baletowych.

Pedagodzy prowadzący przedmioty rytmika i Improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2020/21:

 • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
 • ad. dr Agnieszka Widlarz
 • as. mgr Marta Bogusławska
 • st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
 • st. wykł. mgr Wojciech Kaleta
 • wykł. mgr Monika Sojka
 • wykł. mgr Agata Pankowska

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • rytmika – przesłanie dwóch nagrań audio-wideo
 • improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu – przesłanie 5 nagrań audio-wideo
 • rozmowa kwalifikacyjna – on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

 • rytmika

Przez system IRK kandydat otrzymuje program egzaminu zawierający zadania do wykonania. Kandydat sporządza nagranie wideo wykonanych przez siebie ćwiczeń i przesyła na wskazaną przez Uczelnię platformę internetową dwa pliki:

plik nr 1: nagranie wideo solowej interpretacji ruchowej utworu muzycznego w wykonaniu kandydata (1-4 minut)

plik nr 2: nagranie wideo, na którym kandydat wykonuje ćwiczenie muzyczno-ruchowe: 4-taktowy rytm z uzupełnieniem ósemkowym wykonany w dwugłosie ręce-nogi (szczegóły zadania umieszczone na stronie UMFC w zakładce Rekrutacja do godz. 12.00 dnia poprzedzającego termin egzaminu)

 • improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu
  • improwizacja polifonizująca w swobodnie wybranej tonacji (czas ok. 1-2 min.)
  • improwizacja do wybranego przez kandydata zadania metrorytmicznego z zakresu metodyki nauczania rytmiki w klasach na I-III szkoły muzycznej I stopnia: łańcuch realizacji, podwójna szybkość, uzupełnienie rytmiczne (czas ok. 1-2 min.)
  • swobodna improwizacja fortepianowa na zadany temat (szczegóły zadania umieszczone na stronie UMFC w zakładce Rekrutacja), czas max. 2 min.
 • rozmowa kwalifikacyjna
  • motywacja wyboru kierunku studiów,
  • wiedza na temat metody E. Jaques-Dalcroze’a,
  • przedstawienie sposobu wprowadzenia wybranego przez kandydata problemu metrorytmicznego.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)