Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - wokalistyka chóralna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta 2-letnich studiów magisterskich, gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu.

 • Przedmioty główne:  śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu, śpiew zespołowy, metodyka zbiorowej emisji głosu, chór kameralny
 • Przedmioty kierunkowe:  czytanie nut głosem, schola gregoriańska, praktyki chóralne
 • Przedmioty podstawowe: dyrygowanie, fortepian z nauką akompaniamentu i grą a vista, fonetyka wokalna, podstawy języka łacińskiego, specjalistyczna literatura muzyczna, dykcja z interpretacją tekstu
 • Kształcenie ogólne: seminarium pracy magisterskiej, język obcy, przedmiot humanistyczny, fakultet, podstawy prawa autorskiego

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty główne:

 • dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC (chór kameralny)
 • ad. dr hab. Piotr Olech
 • wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita
 • wykł. dr Rafał Grozdew
 • wykł. dr Anna Bednarska
 • wykł. mgr Joanna Łukaszewska
 • as. mgr Bartosz Michałowski (śpiew zespołowy)

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • Egzamin wstępny składa z dwóch zasadniczych części: wokalnej (decydującej) oraz ogólnej (sprawdzającej dalsze predyspozycje). Podsumowaniem ma być rozmowa z kandydatem.
 1. część wokalna
  • sprawdzanie predyspozycji wokalnych – przesłanie nagrań audio-wideo
    
 2. część ogólna
  • dykcja i interpretacja tekstu – przesłanie nagrania audio-wideo
  • kształcenie słuchu - sprawdzian ustny – on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
    
 3. rozmowa kwalifikacyjna – on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
   

Zakres materiału

 1. część wokalna - sprawdzenie predyspozycji wokalnych
  • dwa utwory wokalne o odmiennej stylistyce w tym jeden polski. Dopuszczalne obydwie formy: z akompaniamentem lub bez. Możliwe jest również wykorzystanie podkładu muzycznego dostępnego w sieci. Repertuar z okresu muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne – kameralnego, oratoryjnego lub operowego. Czas 10-15 minut..
 2. część ogólna
  • dykcja i interpretacja tekstu - nagranie z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy (od 4 do 7 minut)
  • kształcenie słuchu - sprawdzenie biegłości czytania głosem, sprawdzenie biegłości realizacji przebiegów rytmicznych.
 3. rozmowa kwalifikacyjna – temat związany z wybraną specjalnością

 

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)