Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:

 • organy:
  • dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
  • dr hab. Józef Kotowicz
  • dr Rafał Sulima

Opis specjalności:

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie pracy organisty w parafiach rzymskokatolickich oraz prowadzenia różnorodnych zespołów kościelnych (schole, chóry parafialne), posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (przedmioty ogólnomuzyczne),
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym.

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy – przesłanie nagrania audio-wideo
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line
 • dyrygowanie – przesłanie nagrania audio-wideo
 • emisja głosu – przesłanie nagrania audio-video

Zakres materiału 

 • organy (program do 15 min.):
  • dowolnie wybrane – Preludium i fuga, Toccata i fuga lub Fantazja kompozytora epoki przedbachowskiej lub J.S. Bacha,
  • J.S. Bach – I lub III część dowolnie wybranej sonaty,
  • J.S. Bach – chorał z cantus firmus figurowanym,
  • utwór dowolny,
 • kształcenie słuchu:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • dyrygowanie (program do 10 min.):
  • dwa utwory na głosy równe lub chór mieszany o zróżnicowanym charakterze
 • emisja głosu (program do 10 min.):
  • dwa utwory wokalne do wyboru (pieśni sakralne lub arie)

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)