Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, drugi stopień, Białystok

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:

 • organy:
  • dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
  • dr hab. Józef Kotowicz
  • dr Rafał Sulima

Opis specjalności:

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
w zakresie oprawy muzycznej liturgii oraz na potrzeby środowisk kościelnych (szkoły organistowskie). Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji
  i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej
   w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne),
  • zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia,
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy – przesłanie nagrania audio-wideo
 • emisja głosu – przesłanie nagrania audio-wideo
 • dyrygowanie – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • organy – wykonanie trzech utworów (program do 15 min.):
  • preludium chorałowe J.S. Bacha lub innego kompozytora epoki baroku,
  • duża forma polifoniczna J.S. Bacha,
  • utwór romantyczny,
 • emisja głosu – wykonanie dwóch utworów (program do 10 min.):
  • części stałe i zmienne mszy, psalmy lub pieśni kościelne z towarzyszeniem organów.
 • dyrygowanie – dyrygowanie programem chóralnym złożonym z dwóch utworów a cappella o tematyce sakralnej i zróżnicowanej stylistyce złożonym z dwóch utworów (do 10 min.):
  • utwór polifoniczny lub z elementami polifonii,
  • utwór dowolny.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)