Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-04 do 2020-09-13 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis specjalności:

Absolwent specjalności muzyka szkolna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka
i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
 • zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • kształcenie słuchu sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM), po wcześniejszym przesłaniu nagrania audio-wideo
 • wybrany instrument  – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza dwugłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych:
  • ćwiczenie manualne w metrum 4, 3, 2,
  • wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć),

Na nagraniu audio-video powinna znaleźć się:

 • realizacja podanych zadań manualnych z zakresu predyspozycji manualnych (program do 5 min.),
 • utwór bądź ćwiczenie wokalne zgodnie z informacjami zawartymi powyżej (program do 5 min.).

Zadania manualne do realizacji (wybrane 3):

 • Ćwiczenia manualne w schematach w tempie umiarkowanym: 4/4, 3/4, 2/4 (bez przerwy po trzy takty następującego po sobie zmiennego metrum);
 • Ćwiczenia manualne w schemacie 3/4 pokazując dynamikę crescendo i decrescendo na przestrzeni sześciu taktów;
 • Ćwiczenia manualne w schemacie 2/4 przez trzy takty i zatrzymanie fermatą pierwszej miary w takcie czwartym oraz jej zamknięcie w dynamice forte;
 • Ćwiczenia manualne w schemacie 4/4 przez cztery takty prawą ręką ćwierćnuty a lewą ręką półnuty;
 • Ćwiczenia manualne w schemacie 4/4 przez trzy takty pokazując lewą ręką ćwierćnuty a prawą ręką rytm: ćwierćnuta, półnuta, ćwierćnuta;
 • Ćwiczenia manualne w schemacie 3/4 jedną ręką ćwierćnutami a drugą ręką tylko miarę dwa, po trzech taktach następuje zamiana rąk.

Dopuszcza się również dołączenie nagrania zadyrygowanego przez kandydata utworu chóralnego (w tym przypadku prosi się o przesłanie skanu partytury tego utworu na adres mailowy filia@chopin.edu.pl).

 • wybrany instrument (program do 10 min.):
  • fortepian:
   • utwór polifoniczny (utwór barokowy),
   • utwór dowolny,
  • inny instrument:
   • etiuda (kaprys) — utwór solowy,
   • utwór dowolny solowy lub z akompaniamentem.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

15.09.2020 - 16.09.2020 (on-line)