Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:

 • Dyrygentura:
  • prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
  • prof. dr hab. Bożenna Sawicka
  • prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
  • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
  • dr hab. Anna Moniuszko
  • dr hab. Ewa Barbara Rafałko
  • dr hab. Piotr Zawistowski
  • dr Karolina Mika

Opis specjalności:

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w zakresie prawidłowego stosowania zasad techniki dyrygenckiej, zna repertuar i materiał muzyczny różnych epok oraz umie samodzielnie opracowywać repertuar, a także programy koncertów różnorodnych zespołów muzycznych, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (przedmioty ogólnomuzyczne).

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • kształcenie słuchu sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • dyrygentura – przesłanie nagrania audio-wideo
 • emisja głosu – przesłanie nagrania audio-video
 • fortepian – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału 

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • dyrygentura (program do 10 minut):
  • dwa dowolne utwory chóralne o zróżnicowanym charakterze
 • emisja głosu (program do 10 minut):
  • dwa utwory wokalne (aria i pieśń)
 • fotrepian (program do 10 min.):
  • utwór polifoniczny (utwór barokowy),
  • utwór dowolny.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)