Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego, oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. zw. Tomasz Bugaj
 • prof. zw. dr hab. Szymon Kawalla
 • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • dyrygowanie przygotowanym utworem
 • kształcenie słuchu i podstawy instrumentoznawstwa – sprawdzian pisemny i ustny
 • fortepian i czytanie a vista

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu i podstawy instrumentoznawstwa – sprawdzian pisemny i ustny:
  • dyktando pamięciowe, dyktando harmoniczne, dyktando trzygłosowe, korekta błędów – sprawdzian pisemny,
  • sprawdzenie słuchu wysokościowego, harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz słuchu wewnętrznego – sprawdzian ustny: umiejętności biegłego czytania nut głosem, poprawności intonacji, precyzji rytmicznej, muzykalności, określenia pozycji i przewrotów akordów, umiejętności natychmiastowej korekty błędów w układach trzy– i czterogłosowych i szybkiej reakcji na wszelkie zjawiska dźwiękowe,
  • sprawdzenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej utworów muzycznych i identyfikowania cech różniących język muzyczny poszczególnych gatunków, epok, kompozytorów – sprawdzian ustny: umiejętność rozpoznawania brzmienia poszczególnych instrumentów w całej ich skali w utworach solowych, kameralnych i orkiestrowych, w tym słyszenia harmonicznego i umiejętności korekty błędnej intonacji w śpiewie lub złego stroju instrumentów; znajomość stylów muzycznych i wykonawczych,
  • podstawy instrumentoznawstwa – sprawdzian ustny: skale, transpozycje, specyfika instrumentów orkiestrowych (podręczniki: K. Sikorski, M. Drobner),
 • fortepian – etiuda, utwór polifoniczny, klasyczny i utwór romantyczny lub współczesny, czytanie nut a vista.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 304 do dnia 03.06.2019 r. do godziny 14.00

 • nazwisko kompozytora i tytuł dyrygowanego utworu na egzaminie.