Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - Kompozycja, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Baculewski
 • prof. zw. dr hab. Marcin Błażewicz
 • prof. zw. dr hab. Paweł Łukaszewski
 • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
 • dr hab. Dariusz Przybylski

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • przegląd (w obecności kandydata) minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich  - przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję oraz rozmowa kwalifikacyjna
 • kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny
 • fortepian i czytanie a vista

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków; sprawdzenie pamięci
   i wyobraźni muzycznej; analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych; korekta błędów w układach trzy– i czterogłosowych; czytanie nut głosem,
  • praktyczna realizacja oznaczeń funkcyjnych oraz realizacja basu cyfrowanego; harmonizacja melodii z możliwością zastosowania dowolnego akompaniamentu fortepianowego; granie zwrotów kadencyjnych; rozwiązywanie akordów (także alterowanych i charakterystycznych); realizacja progresji; harmonizacja gamy majorowej (do 4 znaków przykluczowych); granie modulacji diatonicznych, chromatycznych i enharmonicznych; analiza harmoniczna przykładów z dzieł muzycznych.
 • fortepian wykonanie dwóch utworów (utwór polifoniczny oraz utwór dowolny), czytanie nut a vista.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 304 do dnia 03.06.2019 r. do godziny 14.00 

 • minimum trzy samodzielne prace kompozytorskie, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję.