Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział III - Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swe umiejętności w grze na instrumencie, poszerzać repertuar solowy w swych specjalnościach oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Po ich ukończeniu absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ma też możliwość pracy w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany      

  • instrument – prezentacja do 30 minut

Zakres materiału

Wykonanie programu dowolnego z pamięci – utwory do wyboru przez komisję egzaminacyjną.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 306 do dnia 25.06.2019 r. do godziny 14.00

  • spis przerobionego materiału podpisany przez pedagoga prowadzącego,
  • program egzaminu wstępnego,
  • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC.