Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział III - Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na altówce, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności z gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia (nie jest wymagane posiadanie dyplomu jej ukończenia) oraz ogólną wiedzę muzyczną. Po ukończeniu tych studiów absolwent posiada kwalifikacje muzyka – instrumentalisty: solisty i kameralisty. Równolegle kończąc naukę w Studium Pedagogicznym przygotowany jest do prowadzenia zajęć w szkołach muzycznych I stopnia.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • instrument
 • czytanie a vista
 • przygotowanie zadanego utworu
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału

 • instrument – wykonanie przygotowanego programu, zgodnie z wyborem dokonanym przez komisję:
  • jeden dowolny kaprys,
  • forma polifoniczna — J.S. Bach, G.Ph. Telemann, M. Reger (do wyboru) — dwie kontrastujące części,
  • koncert— do wyboru I część z kadencją lub II i III część,
 • przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista – wykonanie utworów wskazanych przez komisję,
 • kształcenie słuchu:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 306 do dnia 03.06.2019 r. do godziny 14.00

 • spis przerobionego materiału podpisany przez pedagoga prowadzącego,
 • program egzaminu wstępnego,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC.

Dodatkowe informacje

Próby z akompaniatorem z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina będą odbywać się w dniu 9 czerwca (I stopień) oraz w dniu 30 czerwca (II stopień). Zapisy na próby będą prowadzone przez Dziekanat Wydziału Instrumentalnego.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Dziekanacie Wydziału Instrumentalnego (pokój 306) lub droga mailową pod adresem w3@chopin.edu.pl

Próby z akompaniatorem dotyczą następujących instrumentów: altówka, fagot, flet, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, róg, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, wiolonczela oraz specjalności muzyka dawna