Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział III - Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na altówce, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swe umiejętności w grze na instrumencie, poszerzać repertuar solowy w swych specjalnościach oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Po ich ukończeniu absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ma też możliwość pracy w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • instrument – prezentacja do 30 minut

Zakres materiału

Wykonanie przygotowanego programu (prezentacja do 30 minut, utwory do wyboru przez komisję egzaminacyjną):

  • wykonanie jednego dowolnego kaprysu,
  • wykonanie I części lub II i III części klasycznego koncertu na altówkę,
  • wykonanie dwóch kontrastujących części formy polifonicznej lub miniatury z towarzyszeniem fortepianu lub solo.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 306 do dnia 25.06.2019 r. do godziny 14.00

  • spis przerobionego materiału podpisany przez pedagoga prowadzącego,
  • program egzaminu wstępnego,
  • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC.

Dodatkowe informacje

Próby z akompaniatorem z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina będą odbywać się w dniu 9 czerwca (I stopień) oraz w dniu 30 czerwca (II stopień). Zapisy na próby będą prowadzone przez Dziekanat Wydziału Instrumentalnego.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Dziekanacie Wydziału Instrumentalnego (pokój 306) lub droga mailową pod adresem w3@chopin.edu.pl

Próby z akompaniatorem dotyczą następujących instrumentów: altówka, fagot, flet, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, róg, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, wiolonczela oraz specjalności muzyka dawna