Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności z gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia (nie jest wymagane posiadanie dyplomu jej ukończenia) oraz ogólną wiedzę muzyczną. Po ukończeniu tych studiów absolwent posiada kwalifikacje muzyka – instrumentalisty: solisty i kameralisty. Równolegle kończąc naukę w Studium Pedagogicznym przygotowany jest do prowadzenia zajęć w szkołach muzycznych I stopnia.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy skrzypce prowadzony będzie w klasach:

 • prof. dr hab. Klaudiusza Barana
 • ad. dr hab. Rafała Grząki

przy współpracy:

 • as. dr Grzegorza Palusa

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • instrument – wykonanie z pamięci przygotowanego programu – przesłanie nagrania audio-wideo
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • czytanie nut a vista – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału 

 • instrument – wykonanie przygotowanego programu z pamięci, zgodnie z wyborem dokonanym przez komisję:
  • utwór z epoki przedklasycznej lub klasycznej,
  • preludium i fuga (lub fuga samodzielna),
  • utwór cykliczny (muzyka oryginalna),
  • co najmniej dwa zróżnicowane utwory dowolne,
 • czytanie a vista – wykonanie utworów wskazanych przez komisję,
 • kształcenie słuchu:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)