Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swe umiejętności w grze na instrumencie, poszerzać repertuar solowy w swych specjalnościach oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Po ich ukończeniu absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • instrument – minirecital – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

Minirecital 15-20 minut zawierający jeden utwór skomponowany przed 1750 rokiem oraz co naj-mniej dwie części oryginalnego cyklu

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)