Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na fortepianie, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na fortepianie kształci pianistów w zakresie gry solowej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka i improwizacja. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy fortepian prowadzony będzie przez pedagogów:

 • prof. dr hab. Alicję Paletę-Bugaj
 • prof. dr hab. Elżbietę Karaś
 • prof. dr hab. Jerzego Sterczyńskiego
 • dr hab. Annę Jastrzębską-Quinn, prof. UMFC
 • dr hab. Joannę Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
 • dr hab. Agnieszkę Przemyk-Bryłę, prof. UMFC
 • st. wykł. dr hab. Pawła Kamińskiego
 • ad. dr hab. Konrada Skolarskiego
 • wykł. Janusza Olejniczaka
 • wykł. Karola Radziwonowicza

przy współpracy:

 • ad. dr Tomasza Lupy
 • ad. dr Karoliny Nadolskiej
 • ad. dr Moniki Quinn
 • as. Macieja Woty,
 • dr hab. Pawła Kamińskiego.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • instrument – wykonanie z pamięci przygotowanego programu – przesłanie nagrania audio-wideo
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału 

 • fortepian:
  • J.S. Bach – preludium i fuga,
  • Allegro sonatowe z sonaty klasycznej (Haydn, Mozart lub Beethoven),
  • etiuda Fryderyka Chopina
  • większy utwór romantyczny,
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)