Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na gitarze, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swe umiejętności w grze na instrumencie, poszerzać repertuar solowy w swych specjalnościach oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Po ich ukończeniu absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy skrzypce prowadzony będzie w klasie:

  • dr hab. Marcina Zalewskiego prof. UMFC

przy współpracy:

  • st. wykł. Ryszarda Bałauszko
  • ad. dr Leszka Potasińskiego
  • mgr Mateusza Kowalskiego

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany      

  • instrument – prezentacja do 15 minut – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

Wykonanie programu dowolnego z pamięci.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)