Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział IV - Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - Musical, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii musicalowych – współpraca z Teatrem Roma). Specjalność Musical to także bardzo szeroki zakres nauczania przedmiotów aktorskich. Aktor musicalowy to artysta wszechstronny, dysponujący szerokim wachlarzem umiejętności warsztatowych umożliwiających mu interpretację i tworzenie wyrazistych postaci scenicznych. Jak wiadomo istota libretta największych musicali zawiera się w połączeniu partytury muzyczno-wokalnej z obszernymi fragmentami dialogu dramatycznego. Umiejętne operowanie głosem zwłaszcza w wysokich partiach wokalnych i swobodne przechodzenie w dialog pełen ekspresji i dramaturgii stanowi dla aktora musicalowego nie lada wyzwanie. Uniwersytet zapewnia w związku z powyższym bardzo rozbudowany kurs przedmiotów aktorskich. Począwszy od elementarnych zadań aktorskich na roku pierwszym przez sceny z dramatów współczesnych i klasycznych na latach wyższych. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z prozy i wiersza, piosenki aktorskiej, a także z tak zwanych przedmiotów warsztatowo-technicznych, takich jak dykcja, taniec współczesny i klasyczny, gest, styl charakteryzacja i wiele innych. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu. W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Mikołaj Moroz, Włodzimierz Zalewski;
 • profesorowie UMFC: Krystyna Jaźwińska-Dobosz;
 • doktorzy habilitowani: Eugenia Rozlach;
 • magistrzy - asystenci: Anna Gigiel-Biedka, Jacek Kotlarski, Kaja Mianowana, Marcin Wortmann.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • śpiew – egzamin dwustopniowy 
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich
 • sprawdzenie predyspozycji ruchowych
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory: 2 arie musicalowe, 1 piosenka z akompaniamentem fortepianu:
  • 1 etap – wykonanie 1 arii musicalowej z wyboru kandydata,
  • 2 etap – wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu).

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu.

 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich 
  • do przygotowania na egzamin przez kandydata:
   • 2 wiersze klasyczne
   • 2 wiersze współczesne
   • 2 prozy klasyczne
   • 2 prozy współczesne
    Wszystkie teksty z własną interpretacją.
  • zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu
   •  zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji)
    • zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    • zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek.
 • sprawdzenie predyspozycji ruchowych
  • praktyczny sprawdzian umiejętności tanecznych (wykonanie 2 sekwencji tanecznych podanych a vista przez egzaminującego),
  • pokaz przygotowanej wcześniej, około 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do wybranej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca, wykonanej osobiście,
  • improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym (utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
  • sprawdzenie umiejętności tanecznych (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy),
  • sprawdzenie koordynacji muzyczno-ruchowej,
  • sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej, w tym badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej, kreatywności ruchowej.
 • kształcenie słuchu - sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym: rozpoznawanie liczby dźwięków, kierunku linii melodycznej, trybów trójdźwięków (dur, moll, zmniejszony, zwiększony), powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, trójdźwięków, fragmentów gam, melodii i rytmu, dośpiewanie zakończenia melodii. Sprawdzenie znajomości nazw i położenia nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym (solmizacja i litery).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

24.06.2019 - 28.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 307 do dnia 31.05.2019 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC.

Dodatkowe informacje

 • Podczas egzaminu obowiązuje ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, baletki.
 • Kandydat zobowiązany jest do samodzielnej rozgrzewki ciała przed egzaminem.
 • Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia przewodniczącemu Komisji płyty CD lub nośnika USB z nagraniem utworu muzycznego do którego przygotował kompozycję – w dniu egzaminu.