Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział IV - Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - Śpiew solowy, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Włodzimierz Zalewski;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach, Artur Stefanowicz;
 • doktorzy - asystenci: Magdalena Idzik, Małgorzata Kubala, Agnieszka Kurowska-Janecka, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Ye Young Sohn, Witold Żołądkiewicz;
 • magistrzy - asystenci: Erni Deng, Gaosheng Duan, AeRan Kim, Jacek Laszczkowski.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • śpiew - egzamin dwustopniowy
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału 

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
  • 1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata,
  • 2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu).

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu.

 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
  1. predyspozycje aktorskie:
   • do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją,
   • zadania zadawane kandydatom w trakci egzaminu:
    • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
     - zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
     - zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
  2. predyspozycje taneczno – ruchowe:
   • badanie znajomości kroków polskich tańców narodowych (polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur),
   • badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację etiudy taneczno-ruchowej wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).

Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do tańców ludowych i obuwie do ćwiczeń gimnastycznych.

 • kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 307 do dnia 04.06.2019 r.

 • program egzaminu ze śpiewu,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC.