Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - Kompozycja - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:

  • prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
  • prof. dr hab. Marcin Błażewicz
  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

  • przegląd (w obecności kandydata) minimum pięciu prac kompozytorskich – przesłanych wraz z podaniem, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną – oraz rozmowa kwalifikacyjna on-line

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)

Dodatkowe dokumenty

przesłanie na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl plików pdf partytur