Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - Teoria muzyki, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

  • harmonia – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
  • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
  • formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału 

  • kształcenie słuchu i harmonia – wymagany dostęp do instrumentu klawiszowego, sprawdzian ustny:
    • czytanie nut głosem, realizacja przebiegu rytmicznego,
    • sprawdzian z zakresu harmonii na poziomie szkoły muzycznej II stopnia,
  • formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny: umiejętność zanalizowania krótkiego utworu barokowego, klasycznego, romantycznego lub XX-wiecznego na podstawie zapisu nutowego w fakturze fortepianowej. Ogólne zasady budowy form muzycznych, takich jak: formy polifoniczne, allegro sonatowe, rondo, formy wariacyjne, formy cykliczne, z odniesieniem do literatury muzycznej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)