Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Muzyki Kościelnej

MUZYKA KOŚCIELNA - kantor-dyrygent - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie chorału gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach – przesłanie nagrania audio-wideo
 • zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym – przesłanie nagrania audio-wideo
 • wykonanie arii lub pieśni kościelnej – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • organy:
  • wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach
 • dyrygentura:
  • zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym
 • emisja głosu
  • wykonanie arii lub pieśni kościelnej

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)