Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Muzyki Kościelnej

MUZYKA KOŚCIELNA - muzyka kościelna, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-05-01 do 2021-05-31 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:

 • dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
 • naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
 • improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych

 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; as. dr Bartosz Michałowski; mgr Karol Szwech
 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski
 • improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski; as. mgr Damian Skowroński
 • emisja głosu: wykł. dr Rafał Grozdew; wykł. mgr Joanna Łukaszewska, mgr Krzysztof Łazicki

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzianem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

Zakres materiału

 • organy lub fortepian
  • organy:
   1. J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
   2. J.S. Bach — skrajna część sonaty (BWV 525 – 530),
   3. J.S. Bach — chorał z cantus firmus figurowanym,
   4. utwór dowolny
  • fortepian:
   1. dwie etiudy o różnej problematyce,
   2. J.S. Bach — preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
   3. allegro sonatowe,
   4. utwór dowolny,
  • sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – harmonizacja na organach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej.
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz korekta ich zapisu z brzmieniem
                        
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • dyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
  • wykonanie partii wokalnej pieśni kościelnej z akompaniamentem — na pamięć lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

14.06.2021 - 25.06.2021

Dodatkowe dokumenty

 • program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
 • partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi,
 • nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie z predyspozycji wokalnych,
 • partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie

należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 31.05.2021 lub za pośrednictwem poczty do 01.06.2021