Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Muzyki Kościelnej

MUZYKA KOŚCIELNA - muzyka kościelna, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka-organisty odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Moduł kierunkowy i podstawowy obejmuje m.in.:

 • naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
 • improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii,
 • dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
 • emisję głosu – pozwalającą na zdobycie wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu na potrzeby prowadzenia różnorodnych zespołów śpiewaczych.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzianem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – przesłanie nagrań audio-wideo
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu organy lub fortepian ze sprawdzeniem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych – przesłanie nagrań audio-wideo

Zakres materiału

 • organy lub fortepian 
  • organy (wykonanie na organach klasycznych lub elektronicznych, kadr musi obejmować kandydata w taki sposób, aby umożliwiał jego jednoznaczną identyfikację wizualną):
   • J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
   • J.S. Bach — chorał z cantus firmus lub dowolne opracowanie chorałowe w wypadku niedysponowania adekwatnym instrumentem,
   • utwór dowolny,
  • fortepian (wykonanie na fortepianie, pianinie lub instrumencie cyfrowym, kadr musi obejmować kandydata w taki sposób, aby umożliwiał jego jednoznaczną identyfikację wizualną):
   • etiuda o dowolnej problematyce,
   • J.S. Bach - preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier lub inwencja 3-głosowa,
   • utwór dowolny,
 • sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego (nagranie na organach, fortepianie lub instrumencie cyfrowym, kadr musi obejmować kandydata w taki sposób, aby umożliwiał jego jednoznaczną identyfikację wizualną): harmonizacja wybranej przez kandydata pieśni kościelnej (dwie zróżnicowane zwrotki)
 • kształcenie słuchu
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych (odpowiednie pliki dźwiękowe i nuty zostaną przesłane przez prowadzącego sprawdzian w czasie połączenia)
                        
 • rozmowa kwalifikacyjna – połączenie on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM) o ustalonej godzinie (link zostanie przesłany mailem na adres wskazany przez kandydata): zapytamy o dotychczasowe doświadczenia muzyczne i wizję pracy muzyka kościelnego.
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych – przesłanie nagrania audio-wideo (dyrygowanie akompaniatorem, nagraniem dostępnym w sieci lub z płyty CD; śpiew z akompaniatorem, z towarzyszeniem podkładu muzycznego dostępnego w sieci lub a cappella; kadr musi obejmować aparata ruchu kandydata w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację wizualną)
  • zadyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
  • zaśpiewanie partii wokalnej pieśni kościelnej lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego – na pamięć.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)

Dodatkowe dokumenty

08.06.2020 należy dostarczyć wersję elektroniczną partytur utworów wykonywanych na organach lub fortepianie, partyturę utworu dyrygowanego oraz śpiewanego na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl