Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Muzyki Kościelnej

MUZYKA KOŚCIELNA - muzyka kościelna - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka-organisty odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Moduł kierunkowy i podstawowy obejmuje m.in.:

 • naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
 • improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii,
 • dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
 • emisję głosu – pozwalającą na zdobycie wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu na potrzeby prowadzenia różnorodnych zespołów śpiewaczych.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach – przesłanie nagrania audio-wideo
 • zadyrygowanie czterogłosowego utworu chóralnego z zakresu literatury muzyki kościelnej – przesłanie nagrania audio-wideo
 • wykonanie arii lub pieśni kościelnej – przesłanie nagrania audio-wideo
 • akompaniament organowy do wybranej pieśni kościelnej – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • organy
  • wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie i formalnie na organach 
 • dyrygentura i emisja głosu
  • zadyrygowanie z pamięci czterogłosowego utworu chóralnego z zakresu literatury muzyki kościelnej
  • wykonanie arii lub pieśni kościelnej z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata
 • improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny
  • akompaniament organowy do wybranej pieśni kościelnej – dwie różne zwrotki pieśni (w miarę możliwości uwzględnić zróżnicowanie fakturalne)

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)