Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Muzyki Kościelnej

MUZYKA KOŚCIELNA - monodia liturgiczna, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-05-01 do 2021-06-20 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia z przedmiotów kierunkowych i podstawowych

 • dyrygentura gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
 • schola gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; as. dr Bartosz Michałowski
 • emisja głosu i śpiew liturgiczny: prof. dr hab. Krzysztof Szmyt; wykł. dr Rafał Grozdew;
 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; as. mgr Damian Skowroński
 • improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski, as. mgr Damian Skowroński

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy
 • dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu

Zakres materiału

 • organy – wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu solowego (prezentacja do 15 minut),
 • dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu:
  • zadyrygowanie utworem wokalnym a cappella
  • wykonanie dwóch utworów gregoriańskich a cappella – interpretacja wg Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium Missae,
  • wykonanie partii wokalnej utworu o tematyce sakralnej z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata)
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

Terminy egzaminów

1.07.2021 - 8.07.2021

Dodatkowe dokumenty

 • program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
 • partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
 • partytury wykonywanych utworów z monodii liturgicznej (w dwóch egzemplarzach),
 • nuty utworów wykonywanych z emisji głosu

należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 20.06.2021 lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2021