Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Muzyki Kościelnej

MUZYKA KOŚCIELNA - monodia liturgiczna, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie chorału gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organyprzesłanie nagrań audio-wideo
 • dyrygentura chóralna i emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej – przesłanie nagrań audio-wideo
 • rozmowa kwalifikacyjna – on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

 • organy – przesłanie nagrania audio-wideo (wykonanie na organach klasycznych lub elektronicznych, kadr musi obejmować kandydata w taki sposób, aby umożliwiał jego jednoznaczną identyfikację wizualną):
  • wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu solowego (czas trwania programu 15 minut),
 • dyrygentura chóralna – przesłanie nagrania audio-wideo (dyrygowanie akompaniatorem, nagraniem dostępnym w sieci lub z płyty CD; kadr musi obejmować aparat ruchu kandydata w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację wizualną:
  • wielogłosowy utwór wokalny a cappella,
 • emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej – przesłanie nagrania audio-wideo (kadr musi obejmować kandydata w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację wizualną):
  • wykonanie dwóch utworów a cappella – interpretacja wg Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium  Missae,
 • rozmowa kwalifikacyjna – połączenie online o ustalonej godzinie (link zostanie przesłany mailem na adres wskazany przez kandydata).

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)

Dodatkowe dokumenty

26.06.2020 należy dostarczyć wersję elektroniczną partytur utworów wykonywanych na organach, partyturę utworu dyrygowanego oraz śpiewanego na adres: muzykakoscielna@chopin.edu.pl