Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU - reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność powinien jednak wskazać preferowaną specjalność.

Na specjalności nagrań muzycznych kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności multimedialnej kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. „sound-designe’u” (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie uzupełnione jest wiedzą humanistyczną głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii.

Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.

Kandydaci na studia drugiego stopnia w specjalnościach: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyseria muzyczna, mają możliwość wyboru poszerzenia programu studiów o przedmioty multimedialne, który realizowany jest w oparciu o odrębnie skonstruowane harmonogramy (plany) studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez kandydata.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • rozmowa kwalifikacyjna (online)
  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia (online)

Zakres materiału

  • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w filmie i telewizji (zorganizowana na połączeniu konferencyjnym wizyjnym przez UMFC), w trakcie której omówione zostaną przesłane wcześniej przez kandydata samodzielnie zrealizowane prace: udźwiękowione filmy.
    Prace filmowe (dwie) powinny być przesłane na wskazany adres serwera* do 26 czerwca 2020 w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime z kodekiem DNxHD lub w formacie MP4 oraz dodatkowo obie finalne sesje Pro Tools bez plików audio i wideo. Jedną z prezentowanych prac powinien być fragment (około 5-minutowy) filmu fabularnego z warstwą dialogów (który nie musi ale może zawierać warstwę dźwiękową zrealizowaną w oparciu o postsynchrony - zarówno dialogi jak i efekty).
  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (zorganizowany na połączeniu konferencyjnym wizyjnym przez UMFC w dniu poprzedzającym sprawdziany kierunkowe), obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej.

* Informacja o pobieraniu i umieszczaniu plików na serwerze wydziałowym:

Po zamknięciu listy kandydatów na studia magisterskie dla wszystkich kandydatów zostaną przygotowane konta dostępowe na serwerze, w których umieszczą oni swoje materiały. W udziale dyskowym MGR_WSTEPNE serwera zostaną przygotowane imienne foldery dla kandydatów na studia magisterskie. W katalogu imiennym kandydat zobowiązany jest stworzyć osobne foldery: FILM, FONOGRAFIA, MULTIMEDIA (dla wybranych specjalności, na które zamierza aplikować) i w nich złożyć stosowne materiały.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)

Dodatkowe informacje

Kandydaci na studia drugiego stopnia w specjalnościach: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyseria muzyczna, mają możliwość wyboru poszerzenia programu studiów o przedmioty multimedialne, który realizowany jest w oparciu o odrębnie skonstruowane harmonogramy (plany) studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez kandydata.

Przedmioty multimedialne w roku akademickim 2020/2021

Od roku akademickiego 2018/2019 uległ zmianie wypracowany w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej program i organizacja rozszerzania studiów o przedmioty multimedialne. Zmiany te miały na celu niezbędne unowocześnienie oraz dostosowanie treści i form kształcenia do potrzeb studentów i możliwości uczelni.

Propozycja dla nowych uczestników obejmuje dwie możliwości: wybór specjalnie przygotowanego pakietu przedmiotów lub skorzystanie z ogólnouczelnianego katalogu przedmiotów fakultatywnych:

  1. Pakiet przedmiotów multimedialnych “Promocja w multimediach dla wykonawców”, przeznaczony jest dla wszystkich studentów UMFC z wyjątkiem studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku
    Program obejmuje 2 lata i ma na celu przygotowanie studentów do swobodnego stosowania współczesnych środków audiowizualnych oraz platform dystrybucji treści multimedialnych do budowania kariery zawodowej.
  2. Wybrane przedmioty prowadzone dla studentów reżyserii dźwięku udostępniane są w ogólnouczelnianym katalogu przedmiotów fakultatywnych dla studentów wszystkich kierunków.

Od roku akademickiego 2018/2019 obie propozycje dostępne są zarówno dla studentów stopnia licencjackiego, jak i magisterskiego.

Kwalifikacja do rozszerzenia studiów o pakiet przedmiotów z zakresu multimediów odbywa się na podstawie złożenia deklaracji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej prof. dr hab. Barbarą Okoń-Makowską, nr tel. 22/278 92 83 lub e-mail: bomakowska@gmail.com.

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzona była przez Wydział Reżyserii Dźwięku w ramach projektu współfinansowanego w latach 2010-2013 przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.