Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU - reżyseria dźwięku w filmie i telewizji - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność powinien jednak wskazać preferowaną specjalność.

Na specjalności nagrań muzycznych kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności multimedialnej kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. „sound-designe’u” (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie uzupełnione jest wiedzą humanistyczną głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii.

Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • rozmowa kwalifikacyjna on-line

Zakres materiału

  • rozmowa kwalifikacyjna – rozmowa dotycząca dotychczasowego przebiegu studiów

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)