Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU - reżyseria dźwięku w multimediach, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność powinien jednak wskazać preferowaną specjalność.

Na specjalności nagrań muzycznych kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności multimedialnej kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. „sound-designe’u” (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie uzupełnione jest wiedzą humanistyczną głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii.

Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów I stopnia
  • test predyspozycji w zakresie logicznego myślenia

Zakres materiału

  • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych (zorganizowana na połączeniu konferencyjnym wizyjnym przez UMFC), w trakcie której komisja omawia z kandydatem samodzielnie zrealizowaną przez niego warstwę dźwiękową do:
  1. artystycznej formy audiowizualnej (np. film animowany, film eksperymentalny, etiuda filmowa, video-art, instalacja przestrzeni architektonicznej lub innej przestrzeni publicznej). Praca powinna zawierać dźwiękowe elementy kreacyjne,
  2. fragmentu dialogowego filmu fabularnego.

Obie prace powinny być przesłane na wskazany adres serwera* do 26 czerwca 2020 w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime z kodekiemDNxHD lub w formacie MP4 oraz dodatkowo obie finalne sesje Pro Tools bez plików audio i wideo.

  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (zorganizowany na połączeniu konferencyjnym wizyjnym przez UMFC w dniu poprzedzającym sprawdziany kierunkowe), obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej.

* Informacja o pobieraniu i umieszczaniu plików na serwerze wydziałowym:

Po zamknięciu listy kandydatów na studia magisterskie dla wszystkich kandydatów zostaną przygotowane konta dostępowe na serwerze, w których umieszczą oni swoje materiały. W udziale dyskowym MGR_WSTEPNE serwera zostaną przygotowane imienne foldery dla kandydatów na studia magisterskie. W katalogu imiennym kandydat zobowiązany jest stworzyć osobne foldery: FILM, FONOGRAFIA, MULTIMEDIA (dla wybranych specjalności, na które zamierza aplikować) i w nich złożyć stosowne materiały.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)