Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień pierwszy – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i jest stopniem unitarnym tzn. nie wyróżnia specjalności. Na stopniu licencjackim kształci się umiejętności w zakresie podstaw realizacji nagrań muzycznych (muzyki klasycznej i rozrywkowej) oraz podstaw realizacji dźwięku filmowego. Kształcenie to uzupełnione jest niezbędną wiedzą wybranych dziedzin m.in. akustyki, elektroniki, elektroakustyki. Rozwijane są umiejętności w zakresie solfeżu muzycznego i czytania partytur, prowadzone są ćwiczenia m.in. z solfeżu barwy, montażu dźwięku. Etap ten kończy się egzaminem licencjackim, który składa się z prezentacji samodzielnie wykonanych prac i autoreferatu na temat jednej z wybranych realizacji.

Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego na poziomie podstawowym z matematyki oraz zaleca się na poziomie rozszerzonym z matematyki lub z fizyki.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian online
 • gra na instrumencie – przesłanie przez kandydata nagrania audio-wideo
 • wiedza o mediach – sprawdzian ustny online: kandydat przygotowuje wypowiedź (max. 10. minutową) na wybrany temat (jeden z trzech przesłanych wcześniej do kandydatów). Sprawdzian będzie stanowił część składową sprawdzianu kierunkowego, przeprowadzanego online, z niezależną oceną
 • wiadomości matematyczno-fizyczne – sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006)
 • sprawdzian kierunkowy - ustny online

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu i harmonia:
  • ustny online z kształcenia słuchu — dwa ćwiczenia: czytanie nut głosem a vista i realizacja rytmu a vista
  • ustny online z harmonii — określanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, analiza harmoniczna fragmentów utworów, kadencji, progresji, modulacji
 • gra na instrumencie – zaprezentowanie w formie nagrania audio-wideo przygotowanego programu (dwa dowolne utwory, najlepiej różne stylistycznie, krótkie formy) na wybranym przez kandydata instrumencie (ew. do uzgodnienia z Dziekanatem). Oceniana jest muzykalność kandydata, a nie wirtuozeria w grze na instrumencie. Kandydaci, którzy mogą mieć problem z dostępnością do preferowanego przez siebie instrumentu (np. instrumenty perkusyjne, organy, klawesyn, kontrabas, harfa) proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny z Dziekanatem Wydziału i zgłoszenie problemu. Informacja na temat sposobu przesłania nagrań zostanie podana w osobnym komunikacie.
 • wiedza o mediach (ustny, online) — do wyboru jeden z kilku tematów dotyczących wiedzy na temat twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagrań muzycznych, historii kultury
 • sprawdzian kierunkowy (ustny, online) — obejmuje sprawdzenie przydatności kandydata do studiów na kierunku reżysera dźwięku, wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej wiedzy o kulturze i mediach. Dodatkowo podczas tego egzaminu kandydat wygłosi przygotowaną wcześniej wypowiedź na wybrany temat z wiedzy o mediach (czas wypowiedzi max. 10 minut). Komisja może też dopytać kandydata o kwestie dotyczące przesłanych materiałów audio-wideo na sprawdzian z gry na instrumencie.
 • wiadomości matematyczno-fizyczne (ustny online) – dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006:
  • część matematyczna — trygonometria, badanie własności funkcji i określanie dziedziny, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa
  • część fizyczna — jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność,

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)

Dodatkowe informacje

Szczegółowe zasady obliczania ostatecznego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku.

Oceny egzaminów dokonywane są w skali 25-punktowej.
Końcowa ocena egzaminów jest sumą:

a. oceny uzyskanej podczas Sprawdzianu kierunkowego pomnożonej przez 3
b. oceny z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach pomnożonej przez 0,8
c. oceny ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii
d. oceny ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie
e. wyniku egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki (przeliczonego na skalę 25-punktową) lub oceny ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 170.

Kandydat zostaje zakwalifikowany jeśli przystąpił do wszystkich sprawdzianów i otrzymał:

 • co najmniej 16 punktów jako ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej
 • co najmniej 12 punktów z każdego z pozostałych sprawdzianów (z wyjątkiem Sprawdzianu z wiedzy o mediach)

Szczegółowe zasady obliczania wyniku:

W = 3K + I + SH + M + 0.8P

gdzie:

K - liczba punktów uzyskanych z Sprawdzianu kierunkowego (wymagane minimum 16 pkt.)
I - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie (min. 12 pkt.)
SH - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii (min. 12 pkt.), przy czym SH = 0,5(S+H), gdzie:
     S - ocena sprawdzianu z kształcenia słuchu
     H - ocena sprawdzianu z harmonii
P - liczba punktów uzyskanych z ustnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach
M - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych albo liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na skalę 25-punktową wg podanej niżej zasady

     M = 0,18Mp + 0,7(Mr)0,5       (min. 12 pkt.)

gdzie:
Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym
Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym, przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach 2007-2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:

     Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG

gdzie:
PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.) http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0