Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Tańca

TANIEC - choreografia i teoria tańca, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-10

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. Ma przygotowanie do pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej w zakresie wiedzy o tańcu.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • praktyczny sprawdzian umiejętności tanecznych (lekcja tańca klasycznego i tańca współczesnego)
 • pokaz przygotowanej wcześniej, około 2,5-minutowej, kompozycji ruchowej do muzyki,
  w dowolnym stylu bądź technice tańca, wykonanej osobiście
 • improwizacja inspirowana utworem muzycznym, bądź tematem, losowo wybranym przez kandydata
 • odpowiedź na dwa z trzech wylosowanych pytań z zakresu teorii, historii i wiedzy o tańcu

Zakres materiału

 • sprawdzenie wiedzy z teorii, historii tańca i baletu oraz wiedzy o tańcu,
 • sprawdzenie umiejętności tanecznych (taniec klasyczny, taniec współczesny),
 • sprawdzenie umiejętności w zakresie kompozycji tańca,
 • samodzielne wykonanie dowolnej, przygotowanej wcześniej, około 2,5-minutowej, kompozycji ruchowej,
 • sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej według losowo wybranego tematu: postać, emocja, fragment utworu muzycznego, bądź zadanie z treścią.

Literatura

 1. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
 2. J. Rey, Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
 3. B. Sier-Janik, Post Modern Dance. Warszawa 1995.
 4. I. Turska, Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
 5. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
 6. A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
 7. W. Klimczak, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010.
 8. Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja H. Raszewska. Warszawa 2014.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)