Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Tańca

TANIEC - pedagogika baletowa - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz uprawnienia pedagogiczne. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • sprawdzenie umiejętności praktycznych i  teoretycznych obejmujących techniki, style, formy tańca: taniec klasyczny, współczesny, ludowy i charakterystyczny – przesłanie nagrań audio-wideo

Zakres materiału 

Dla kandydatów na II rok: egzamin praktyczno-teoretyczny obejmujący zagadnienia z przedmiotu: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy i taniec charakterystyczny.

Dla kandydatów na III rok: egzamin praktyczno-teoretyczny obejmujący zagadnienia z przedmiotu: taniec klasyczny z dydaktyką, taniec współczesny z dydaktyką, taniec ludowy z dydaktyką i taniec charakterystyczny z dydaktyką.

Literatura

 1. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.  
 2. J. Rey, Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985. 
 3. B. Sier-Janik, Post Modern Dance. Warszawa 1995. 
 4. I. Turska, Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000. 
 5. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
 6. A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009. 
 7. W. Klimczak, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010. 
 8. Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja H. Raszewska. Warszawa 2014. 
 9. Tomasz Nowak. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Warszawa 2016
 10. Tańce polskie. Polonez, krakowiak.  Redakcja K. Carlos-Machej. Warszawa 2016.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)