Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Tańca

TANIEC - pedagogika baletowa, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki. Uprawniony jest do podjęcia pracy artystycznej, dydaktycznej i twórczej w ogólnokształcących szkołach baletowych. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku Taniec, na specjalności pedagogika baletowa, mają możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • sprawdzenie umiejętności praktycznych (pokaz), wiedzy teoretycznej (zasady wykonania) i metodycznej (dydaktyka przedmiotowa) z tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego; poziom klas I-VI ogólnokształcących szkół baletowych – przesłanie nagrań audio-wideo
 • sprawdzenie umiejętności dydaktycznych z tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

Etap I:

 • portfolio z informacjami na temat edukacji artystycznej – zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów lub studiów tanecznych, certyfikaty związane z tańcem, nagrody i dyplomy konkursowe
 • prezentacja fragmentu lekcji tańca klasycznego, plik wideo (3 minuty)
 • prezentacja fragmentu lekcji w innej niż klasyczna technice, stylu lub formie tańca (2 minuty)
 • portfolio w formacie pdf oznaczone imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres: taniec@chopin.edu.pl do dnia 26.06.2020.

Etap II:

 • sprawdzenie umiejętności z zakresu tańca klasycznego:
  • praktyka i teoria — pokaz i omówienie zasad wykonania elementów składowych exercices lekcji tańca klasycznego,
  • metodyka nauczania — wykazanie się wiedzą z zakresu metodyki nauczania tańca klasycznego, wspartej przykładami prawidłowo konstruowanych ćwiczeń,
 • sprawdzenie umiejętności z zakresu tańca ludowego:
  • praktyka i teoria — pokaz i omówienie zasad wykonania polskich tańców narodowych i regionalnych (śląskich, kurpiowskich, wielkopolskich, kaszubskich i rzeszowskich); cechy charakterystyczne i rys historyczny polskich tańców narodowych,
  • metodyka nauczania — wykazanie się wiedzą z zakresu metodyki nauczania tańca ludowego; przygotowanie ćwiczeń wspomagających prawidłowe wykonanie kroków i figur, konstruowanie tematycznych kompozycji tanecznych,
 • sprawdzenie umiejętności z zakresu tańca charakterystycznego:
  • praktyka i teoria — pokaz, omówienie zasad wykonania, znajomość cech charakterystycznych tańców rosyjskich, węgierskich i hiszpańskich,
  • metodyka nauczania — wykazanie się wiedzą z zakresu metodyki nauczania ww. tańców; przygotowanie ćwiczeń wspomagających prawidłowe wykonanie kroków i figur, konstruowanie tematycznych kompozycji tanecznych,
 • sprawdzenie umiejętności z zakresu tańca współczesnego:
  • praktyka i teoria — pokaz, omówienie zasad wykonania, umiejętność nazwania i przyporządkowania poszczególnych pas konkretnym technikom tańca współczesnego,
  • metodyka nauczania — wykazanie się wiedzą z zakresu metodyki nauczania tańca współczesnego; umiejętność stosowania pojęć technik tańca współczesnego w praktyce, umiejętności samodzielnego komponowania ćwiczeń i etiud tanecznych.

Literatura

 1. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
 2. J. Rey, Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
 3. B. Sier-Janik, Post Modern Dance. Warszawa 1995.
 4. I. Turska, Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
 5. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
 6. A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
 7. W. Klimczak, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010.
 8. Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Pod redakcją H. Raszewskiej. Warszawa 2014.
 9. Tomasz Nowak. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Warszawa 2016
 10. Tańce polskie. Polonez, krakowiak.  Redakcja K. Carlos-Machej. Warszawa 2016.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)