Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-14 do 2019-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a.

Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:

 • rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz w szkołach baletowych,
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
 • zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym stopnia podstawowego.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • rytmika
 • kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny i ustny
 • fortepian i improwizacja fortepianowa z elementami harmonii

Zakres materiału

 • rytmika
  • łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8,
  • swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej,
   
 • kształcenie słuchu
  • sprawdzian pisemny:
   • dyktando: 2-głosowe, pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów,
  • sprawdzian ustny:
   • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
   • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych,
   
 • fortepian i improwizacja fortepianowa z elementami harmonii - wykonanie przygotowanego programu
  • fortepian: etiuda, utwór polifoniczny, allegro sonatowe, utwór dowolny,
  • improwizacja:
   1. akompaniament do podanej a prima vista piosenki dziecięcej,
   2. miniatury ilustracyjne,
  • elementy harmonii klasycznej:
   1. kadencje, harmonizowanie gam – praktyczna realizacja na fortepianie.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.09.2019 - 13.09.2019

Dodatkowe dokumenty

nie wymagane