Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - wokalistyka chóralna, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-15 do 2019-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Powołanie nowej specjalności to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchamiana w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta 2-letnich studiów magisterskich,  gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Przygotowanie zawodowe absolwentów będzie szansą na dorównanie w zakresie kształcenia chórzystów do krajów Europy Zachodniej. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajda pracę  również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych, czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny, został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który prowadzić będzie regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej.

 • Przedmioty główne:  śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu, śpiew zespołowy, metodyka zbiorowej emisji głosu, chór kameralny
 • Przedmioty kierunkowe:  czytanie nut głosem, schola gregoriańska, praktyki chóralne
 • Przedmioty podstawowe: dyrygowanie, fortepian z nauką akompaniamentu, fonetyka wokalna, podstawy języka łacińskiego, specjalistyczna literatura muzyczna, dykcja z interpretacją tekstu
 • Kształcenie ogólne: seminarium pracy magisterskiej, język obcy, przedmiot humanistyczny, fakultet

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • Egzamin wstępny składa z dwóch zasadniczych części: wokalnej (która ma głos decydujący) oraz ogólnej (sprawdzającej dalsze predyspozycje). Podsumowaniem ma być rozmowa z kandydatem.
 1. część wokalna
  • sprawdzanie predyspozycji wokalnych
 2. część ogólna
  • dykcja i interpretacja tekstu
  • kształcenie słuchu - sprawdzian ustny
 3. rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału

 1. część wokalna - sprawdzenie predyspozycji wokalnych
  • prezentacja dwóch utworów wokalnych z akompaniamentem fortepianu z reperuaru muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne - kameralnego, oratoryjnego lub operowego
  • czytanie a vista partii chóralnej
 2. w części ogólnej
  • dykcja i interpretacja tesktu - prezentacja z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy
  • kształcenie słuchu - sprawdzenie umiejętności i predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej
 3. rozmowa kwalifikacyjna - temat związany z wybraną specjalnością

Terminy egzaminów

10.09.2019 - 13.09.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 308 do dnia 05.09.2019 r.

 • na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów