Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

MUZYKA KOŚCIELNA, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka-organisty odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Moduł kierunkowy obejmuje:

 • naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
 • improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii,
 • dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
 • emisję głosu z metodyką nauczania – pozwalającą na zdobycie wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu na potrzeby prowadzenia różnorodnych zespołów śpiewaczych.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Program studiów umożliwia także rozszerzenie o moduł kształcenia nauczycielskiego, pozwalający na uzyskanie kwalifikacji do pracy pedagogicznej w szkolnictwie niższego szczebla.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzianem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – wykonanie przygotowanego programu
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

Zakres materiału

 • organy lub fortepian 
  • organy:
   1. J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
   2. J.S. Bach — skrajna część sonaty (BWV 525 – 530),
   3. J.S. Bach — chorał z cantus firmus figurowanym,
   4. utwór dowolny,
  • fortepian:
   1. dwie etiudy o różnej problematyce,
   2. J.S. Bach - preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
   3. allegro sonatowe,
   4. utwór dowolny,
  • sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego - harmonizacja na organach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej.
 • kształcenie słuchu - sprawdzian ustny
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz korekta ich zapisu z brzmieniem,
                        
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • co najmniej 2-głosowy utwór chóralny a cappella — na pamięć,
  • wykonanie pieśni (piosenki) z akompaniamentem — na pamięć.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 308 do dnia 31.05.2019 r.

 • partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
 • na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.

Należy podać nazwę instrumentu, na którym kandydat wykona sprawdzian oraz dołączyć nuty wykonywanych utworów.