Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

MUZYKA KOŚCIELNA - monodia liturgiczna, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i  monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie chorału gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy
 • dyrygentura chóralna
 • emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału

 • organy:
  • wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu solowego (prezentacja do 15 minut),
 • dyrygentura chóralna:
  • utwór wokalny a cappella,
 • emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej
  • wykonanie dwóch utworów a cappella – interpretacja wg Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium  Missae,
  • wykonanie utworu wokalnego o tematyce sakralnej z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata)
 • kształcenie słuchu – sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 308 do dnia 20.06.2019 r.

 • partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym
 • partytury wykonywanych utworów z monodii liturgicznej (w dwóch egzemplarzach)
 • na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.