Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

MUZYKA KOŚCIELNA - organista, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie chorału gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy ze sprawdzianem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego
 • dyrygentura chóralna
 • emisja głosu
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału

 • organy ze sprawdzianem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego
  • wyko­na­nie przygotowanego przez kandydata pro­gramu solo­wego, zróż­ni­co­wa­nego sty­li­stycz­nie lub for­mal­nie, o znacz­nym stop­niu trud­no­ści (pre­zen­ta­cja do 30 minut – utwory do wyboru przez komisję),
  • spraw­dzenie umie­jęt­no­ści w zakre­sie akom­pa­nia­mentu litur­gicz­nego – impro­wi­zo­wany wstęp i zróż­ni­co­wana har­mo­ni­za­cja dwóch zwro­tek pie­śni kościel­nej, wybra­nej przez komisję,
 • dyrygentura chóralna - wykonanie dwóch utworów:
  • utwór wokalno-instrumentalny lub utwór wokalny a capella,
 • emisja głosu - wykonanie utworu wokalnego z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata)
 • kształcenie słuchu - sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 308 do dnia 20.06.2019 r.

 • partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
 • na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.