Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VI - Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU - reżyseria dźwięku w multimediach, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność powinien jednak wskazać preferowaną specjalność.

Na specjalności nagrań muzycznych kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności multimedialnej kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. „sound-designe’u” (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie uzupełnione jest wiedzą humanistyczną głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii.

Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów I stopnia
  • test predyspozycji w zakresie logicznego myślenia

Zakres materiału

  • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych, w trakcie której kandydat przedstawia dźwięk do:
  1. artystycznej formy audiowizualnej (np. film animowany, film eksperymentalny, etiuda filmowa, video-art, instalacja przestrzeni architektonicznej lub innej przestrzeni publicznej). Praca powinna zawierać dźwiękowe elementy kreacyjne,
  2. fragment dialogowego filmu fabularnego.

Obie prace powinny być przedstawione w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime dvPAL oraz w postaci otwartej sesji Pro Tools stereo lub LCR.

  • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej),
  • test predyspozycji w zakresie logicznego myślenia.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

nie wymagane