Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VI - Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU - reżyseria muzyczna, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność powinien jednak wskazać preferowaną specjalność.

Na specjalności nagrań muzycznych kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności multimedialnej kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. „sound-designe’u” (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie uzupełnione jest wiedzą humanistyczną głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii.

Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • rozmowa kwalifikacyjna
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia

Zakres materiału

 • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii muzycznej, w trakcie której kandydat przeprowadza analizę słuchową nagrania muzycznego przygotowanego przez komisję oraz prezentuje samodzielnie zrealizowane prace: nagrania muzyczne.
  Nagrania muzyczne
  (w liczbie 3) powinny być przedstawione na nośniku CD, w formacie bez stratnej kompresji danych.
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej).

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

nie wymagane

Dodatkowe informacje

Kandydaci na studia drugiego stopnia w specjalnościach: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyseria muzyczna, mają możliwość wyboru poszerzenia programu studiów o przedmioty multimedialne realizowanego w oparciu o odrębnie skonstruowane programy studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez kandydata.

Przedmioty multimedialne w roku akademickim 2019/2020

Od roku akademickiego 2018/2019 uległ zmianie wypracowany w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej program i organizacja rozszerzania studiów o przedmioty multimedialne. Zmiany te miały na celu niezbędne unowocześnienie oraz dostosowanie treści i form kształcenia do potrzeb studentów i możliwości uczelni.
Propozycja dla nowych uczestników obejmuje dwie możliwości: wybór specjalnie przygotowanego pakietu przedmiotów lub skorzystanie z ogólnouczelnianego katalogu przedmiotów fakultatywnych:

 1. Pakiet przedmiotów multimedialnych “Promocja w multimediach dla wykonawców”
  Program obejmuje 2 lata i ma na celu przygotowanie studentów do swobodnego stosowania współczesnych środków audiowizualnych oraz platform dystrybucji treści multimedialnych do budowania kariery zawodowej.
 2. Wybrane przedmioty prowadzone dla studentów reżyserii dźwięku udostępniane są w ogólnouczelnianym katalogu przedmiotów fakultatywnych dla studentów wszystkich kierunków.

Od roku akademickiego 2018/2019 obie propozycje dostępne są zarówno dla studentów stopnia licencjackiego, jak i magisterskiego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej prof. dr hab. Barbarą Okoń-Makowską, nr tel. 22/278 92 83 lub e-mail: bomakowska@gmail.com
Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzona była przez Wydział Reżyserii Dźwięku w ramach projektu współfinansowanego w latach 2010-2013 przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzona jest w ramach kontynuacji projektu realizowanego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, współfinansowanego w latach 2011-2013 przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwalifikacja do rozszerzenia wyżej wymienionych specjalności o pakiet przedmiotów z zakresu multimediów odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez kandydata oraz wzięcia udziału w teście predyspozycji w zakresie logicznego myślenia.