Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VI - Reżyserii Dźwięku

REŻYSERIA DŹWIĘKU, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.

Stopień pierwszy – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i jest stopniem unitarnym tzn. nie wyróżnia specjalności. Na stopniu licencjackim kształci się umiejętności w zakresie podstaw realizacji nagrań muzycznych (muzyki klasycznej i rozrywkowej) oraz podstaw realizacji dźwięku filmowego. Kształcenie to uzupełnione jest niezbędną wiedzą wybranych dziedzin m.in. akustyki, elektroniki, elektroakustyki. Rozwijane są umiejętności w zakresie solfeżu muzycznego i czytania partytur, prowadzone są ćwiczenia m.in. z solfeżu barwy, montażu dźwięku. Etap ten kończy się egzaminem licencjackim, który składa się z prezentacji samodzielnie wykonanych prac i autoreferatu na temat jednej z wybranych realizacji.

Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego z oceną z matematyki albo z fizyki (wyboru przedmiotu dokonuje kandydat). Zaleca się poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z przedmiotów powyżej wymienionych.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian pisemny i ustny
 • gra na instrumencie
 • wiedza o mediach – sprawdzian pisemny i ustny
 • wiadomości matematyczno-fizyczne – sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006)
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • badania audiometryczne­ – przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani wykonać audiometryczne badanie słuchu, przeprowadzone w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu i harmonia:
  • pisemny z kształcenia słuchu – dyktando pamięciowe, dyktando 3-głosowe; korekta błędów w tekście muzycznym
  • pisemny z harmonii – dyktando harmoniczne, harmonizowanie melodii
  • ustne z kształcenia słuchu i harmonii – czytanie nut głosem, określanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji i modulacji,
 • gra na instrumencie – zaprezentowanie przygotowanego programu (trzy dowolne utwory, najlepiej różne stylistycznie) na wybranym instrumencie (uzgodnionym z Dziekanatem). Oceniana jest muzykalność kandydata, a nie wirtuozeria w grze na instrumencie,
 • wiedza o mediach (pisemny) – do wyboru jeden z kilku tematów dotyczących orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagraniach muzycznych, historii kultury
 • rozmowa kwalifikacyjna – obejmuje sprawdzenie przydatności kandydata do studiów na kierunku reżyseria dźwięku, wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej wiedzy o kulturze i mediach
 • badania audiometryczne – zapisy w sekretariacie Wydziału Reżyserii Dźwięku – tel. (0-22) 278 92 83. Badanie jest bezpłatne.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Sprawdzian wiadomości matematyczno-fizyczne obowiązuje tylko kandydatów z maturą sprzed roku 2006:

 • część matematyczna — trygonometria, badanie własności funkcji i określanie dziedziny, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa,
  pisemny
  — 3 do 4 zadań,
 • część fizyczna — jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność,
  pisemny
  — 2 do 3 zadań,

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

 • Nuty (ew. kserokopie) partii fortepianowych na egzamin z instrumentu (dotyczy kandydatów grających na instrumencie z towarzyszeniem fortepianu), jeśli kandydat nie ma własnego akompaniatora i korzysta z akompaniatora UMFC – należy dostarczyć do dziekanatu wydziału do dnia 03.06.2019 r.
 • Badanie audiometryczne słuchu należy wykonać w UMFC (informacje i zapisy – Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC tel. 22/278 92 83, badanie jest bezpłatne) – terminy badań podane są na stronie uczeni.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe zasady obliczania ostatecznego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku.

Oceny egzaminów dokonywane są w skali 25-punktowej.
Końcowa ocena egzaminów jest sumą:

a. oceny uzyskanej podczas Rozmowy kwalifikacyjnej pomnożonej przez 3
b. oceny z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach pomnożonej przez 0,8
c. oceny ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii
d. oceny ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie
e. wyniku egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki (przeliczonego na skalę 25-punktową) lub oceny ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 170.

Kandydat zostaje zakwalifikowany jeśli przystąpił do wszystkich sprawdzianów i otrzymał:

 • co najmniej 16 punktów jako ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej
 • co najmniej 12 punktów z każdego z pozostałych sprawdzianów (z wyjątkiem pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach)

Wyniki badania audiometrycznego mają charakter pomocniczy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady obliczania wyniku:

W = 3K + I + SH + M + 0.8P

gdzie:

K - liczba punktów uzyskanych z Rozmowy kwalifikacyjnej (wymagane minimum 16 pkt.)
I - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie (min. 12 pkt.)
SH - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii (min. 12 pkt.), przy czym SH = 0,5(S+H), gdzie:
     S - średnia arytmetyczna ocen sprawdzianu z kształcenia słuchu części pisemnej i ustnej
     H - średnia arytmetyczna ocen sprawdzianu z harmonii części pisemnej i ustnej
P - liczba punktów uzyskanych z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach
M - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych albo liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na skalę 25-punktową wg podanej niżej zasady

     M = 0,18Mp + 0,7(Mr)0,5       (min. 12 pkt.)

gdzie:
Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym
Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym, przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach 2007-2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:

     Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG

gdzie:
PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.) http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0