Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VII - Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, pierwszy stopień, Białystok

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • klasa organów (spec. muzyka kościelna):
  • dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
  • dr hab. Józef Kotowicz

Opis specjalności:

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie pracy organisty w parafiach rzymskokatolickich oraz prowadzenia różnorodnych zespołów kościelnych (schole, chóry parafialne), posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (przedmioty ogólnomuzyczne),
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym.

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata)
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych

Zakres materiału

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata):
  • organy:
   • dowolnie wybrane – Preludium i fuga, Toccata i fuga lub Fantazja kompozytora epoki przedbachowskiej lub J.S. Bacha,
   • J.S. Bach – I lub III część dowolnie wybranej sonaty,
   • J.S. Bach – chorał z cantus firmus figurowanym,
   • utwór dowolny,
  • fortepian:
   • dwie etiudy o różnej problematyce,
   • J.S. Bach – preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
   • D. Scarlatti — jedna z sonat,
   • allegro sonatowe,
   • utwór dowolny,
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych:
  • ćwiczenie manualne w metrum 4, 3, 2,
  • wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

17.06.2019 - 22.06.2019

Dodatkowe dokumenty

 • Na egzamin sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych należy dostarczyć sklejone nuty wykonywanego utworu w dwóch egzemplarzach.