Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VII - Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień, Białystok

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • klasa dyrygentury:
  • prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
  • prof. dr hab. Bożenna Sawicka
  • prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
  • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
  • dr hab. Anna Moniuszko
  • dr hab. Piotr Zawistowski

Opis specjalności:

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w zakresie prawidłowego stosowania zasad techniki dyrygenckiej, zna repertuar i materiał muzyczny różnych epok oraz umie samodzielnie opracowywać repertuar, a także programy koncertów różnorodnych zespołów muzycznych, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (przedmioty ogólnomuzyczne).

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
 • wybrany instrument 

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
  • ćwiczenia manualne w metrum 4, 3, 2,
  • wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć),
 • wybrany instrument:
  • fortepian:
   • utwór polifoniczny (utwór barokowy),
   • utwór dowolny,
  • inny instrument:
   • etiuda (kaprys) — utwór solowy,
   • utwór dowolny z akompaniamentem.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

17.06.2019 - 22.06.2019

Dodatkowe dokumenty

 • Na egzamin sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych należy dostarczyć sklejone nuty wykonywanego utworu w dwóch egzemplarzach.
 • Na egzamin wybrany instrument (inny niż fortepian) należy dostarczyć do dziekanatu do dnia 31.05.2019 r. kserokopie sklejonych nut utworów wykonywanych z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.