Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VII - Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, drugi stopień, Białystok

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.

Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • klasa dyrygentury:
  • prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
  • prof. dr hab. Bożenna Sawicka
  • prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
  • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
  • dr hab. Anna Moniuszko
  • dr hab. Piotr Zawistowski

Opis specjalności:

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazuje inicjatywę twórczą, umie podejmować decyzje oraz posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia, a także zawodowych zespołów muzycznych.

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji
  i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej
   w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne),
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • dyrygentura
 • emisja głosu
 • fortepian

Zakres materiału

 • dyrygentura dyrygowanie programem chóralnym złożonym z trzech utworów (do 15 min.):
  • utwór polifoniczny lub z elementami polifonii,
  • utwór kompozytora współczesnego,
  • utwór instrumentalny lub wokalno-instrumentalny.

Sprawdzian z wiedzy ogólnomuzycznej oraz wiadomości o kompozytorze, stylu wykonawczym, formie i gatunku muzycznym prezentowanych utworów.

 • emisja głosu – wykonanie dwóch utworów:
  • aria starowłoska lub operowa lub oratoryjno-kantatowa,
  • pieśń artystyczna,
 • fortepian – wykonanie trzech utworów:
  • utwór polifoniczny,
  • do wyboru: forma klasyczna, wariacyjna lub rondo,
  • etiuda lub utwór dowolny.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

 • Na egzamin dyrygentura oraz emisja głosu należy dostarczyć sklejone nuty wykonywanego utworu w dwóch egzemplarzach.