Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VII - Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

WOKALISTYKA - śpiew solowy, pierwszy stopień, Białystok

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do muzycznie i wokalnie uzdolnionych kandydatów, którzy przystępując do egzaminów wstępnych powinni wykazać się również umiejętnościami aktorskimi.

Kierunek przygotowuje studenta zarówno do pracy w teatrach muzycznych, operze, operetce, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych (pieśń, kantata, oratorium).

Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest). Przedmioty ogólnomuzyczne i humanistyczne rozwijają umiejętności i poszerzają ogólną wiedzę studenta. Program studiów daje również możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w przedstawieniach operowych, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kultury.

Absolwent – licencjat, wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie śpiewu solowego, aktorstwa, ruchu scenicznego i tańca, jest przygotowany do kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy w charakterze śpiewaka operowego/operetkowego, wykonawcy pieśni, oratoriów i innych form twórczości wokalnej, zgodnie z jego możliwościami wokalnymi i zainteresowaniami.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. dr hab. Cezary Szyfman
 • dr hab. Adam Zdunikowski
 • dr Aleksander Teliga
 • dr Marta Wróblewska

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • śpiew
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału 

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu: 
  • 1 etap – wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, 
  • 2 etap – wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu). 

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu.

 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych:

Predyspozycje aktorskie:

 1. do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty; proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją,
 2. zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
  • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji),
  • zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
  • zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek.

Predyspozycje taneczno – ruchowe:

 • badanie znajomości kroków polskich tańców narodowych (polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur),
 • badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację etiudy taneczno-ruchowej wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).

Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do tańców ludowych i obuwie do ćwiczeń gimnastycznych.

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

17.06.2019 - 22.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu do dnia 31.05.2019 r.

 • program egzaminu wstępnego,
 • kserokopie sklejonych nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu ze śpiewu przystąpią z własnym akompaniatorem.