Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział VII - Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

WOKALISTYKA - pedagogika wokalna - śpiew solowy, drugi stopień, Białystok

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów pedagogika wokalna - śpiew solowy:

 • jest przygotowany do profesjonalnej pracy zawodowej: śpiewaka solisty, chórzysty oraz członka zespołu kameralnego;
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiczno-psychologicznych, dających kwalifikacje do nauczania w zakresie śpiewu solowego na wszystkich etapach edukacji muzycznej;
 • posiada kwalifikacje do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. dr hab. Cezary Szyfman
 • dr hab. Adam Zdunikowski
 • dr Aleksander Teliga
 • dr Marta Wróblewska

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • śpiew
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału

 • śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 20 min. programu. Program winien zawierać obowiązkowo dwa z poniższych elementów:
  • operowa aria barokowa lub klasyczna z recytatywem,
  • operowa aria romantyczna lub współczesna,
  • aria oratoryjno-kantatowa,
  • pieśni z różnych stylistycznie epok.

Pozostała część programu złożona z pozycji wg wyboru kandydata. Kandydat wykonuje jedną, wybraną przez siebie pozycję, komisja z pozostałej części programu wybiera jedną lub dwie pozycje.

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  Egzamin trzyczęściowy związany z realizacją trzech zadań:
  • czytanie a’vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
  • czytanie a’vista z towarzyszeniem fortepianu jednego z zadanych głosów z partytury (fortepian – egzaminator realizuje inny głos),
  • czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.

 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • ulubiona forma muzyczna, dlaczego, przykłady,
  • przykłady cykli pieśni: kompozytorzy, budowa formalna, preferencje,
  • rodzaje recytatywu, przykłady,
  • ulubiona operowa partia wokalna, uzasadnienie,
  • aktualne wystawienie operowe w Polsce, opis inscenizacji,
  • festiwale muzyczne w Polsce na wybranym przykładzie, społeczna funkcja, zakres oddziaływania,
  • filmowe realizacje oper, zalety i wady, na wybranym przykładzie,
  • wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie, omówienie gatunku głosu, najważniejsze wydarzenia w karierze, znaczenie,
  • oratorium, opis formy i rozwoju na przestrzeni wieków,
  • przykłady zastosowania folkloru w muzyce wokalnej polskiej i obcej,
  • ulubiony kompozytor z obszaru muzyki poważnej, uzasadnienie,
  • przykłady sakralnych dzieł wokalnych, różnorodność form,
  • musical, rozwój, cechy charakterystyczne, formy inscenizacji na wybranych przykładach,
  • retoryka w muzyce baroku, teoria afektów i typologia figur retorycznych na wybranych przykładach,
  • opera czy operetka, scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu do dnia 24.06.2019 r.

 • program egzaminu wstępnego,
 • kserokopie sklejonych nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu ze śpiewu przystąpią z własnym akompaniatorem.