Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - Musical, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii musicalowych – współpraca z Teatrem Roma). Specjalność Musical to także bardzo szeroki zakres nauczania przedmiotów aktorskich. Aktor musicalowy to artysta wszechstronny, dysponujący szerokim wachlarzem umiejętności warsztatowych umożliwiających mu interpretację i tworzenie wyrazistych postaci scenicznych. Jak wiadomo istota libretta największych musicali zawiera się w połączeniu partytury muzyczno-wokalnej z obszernymi fragmentami dialogu dramatycznego. Umiejętne operowanie głosem zwłaszcza w wysokich partiach wokalnych i swobodne przechodzenie w dialog pełen ekspresji i dramaturgii stanowi dla aktora musicalowego nie lada wyzwanie. Uniwersytet zapewnia w związku z powyższym bardzo rozbudowany kurs przedmiotów aktorskich. Począwszy od elementarnych zadań aktorskich na roku pierwszym przez sceny z dramatów współczesnych i klasycznych na latach wyższych. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z prozy i wiersza, piosenki aktorskiej, a także z tak zwanych przedmiotów warsztatowo-technicznych, takich jak dykcja, taniec współczesny i klasyczny, gest, styl charakteryzacja i wiele innych. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu.

W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2020/2021:

 • profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Mikołaj Moroz, Włodzimierz Zalewski;
 • profesorowie UMFC: Krystyna Jaźwińska-Dobosz;
 • doktorzy habilitowani: Eugenia Rozlach;
przy współpracy
 • magistrów: Anny Gigiel-Biedki, Jacka Kotlarskiego, Kai Mianowanej, Marcina Wortmanna.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • sprawdzenie predyspozycji wokalnych, aktorskich i ruchowych – egzamin trzystopniowy – przesłanie trzech nagrań audio-wideo (wokalnych, aktorskich i tanecznych)
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

Śpiew:

Nagranie/a trzech dowolnych arii musicalowych (w jednym lub trzech oddzielnych plikach), w tym jedna obowiązkowo w języku polskim, z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem fortepianowym.
Kandydat/ka wskazuje utwór do wysłuchania w pierwszym etapie.

Aktorstwo:

  • Nagranie recytacji dowolnego wiersza klasycznego,
  • Nagranie recytacji dowolnego wiersza współczesnego,
  • Nagranie recytacji dowolnego fragmentu prozy klasycznej (minimum 5 min.),
  • Nagranie dowolnego fragmentu prozy współczesnej (minimum 5 min.)

Wszystkie teksty z własną interpretacją. Nagrania recytacji w 1 lub w oddzielnych plikach.

Taniec:

  • Nagranie wykonanej osobiście przez kandydata, przygotowanej wcześniej, 3-minutowej, kompozycji ruchowej w technice tańca jazzowego do dowolnej muzyki.
  • Nagranie wykonanej osobiście przez kandydata, przygotowanej wcześniej, 2-minutowej, kompozycji ruchowej w wybranej technice tańca współczesnego do dowolnej muzyki.
  • Nagranie wykonanej osobiście przez kandydata, przygotowanej wcześniej, 1-minutowej kompozycji ruchowej w technice tańca klasycznego do dowolnej muzyki.

Dobór utworów muzycznych wg dyspozycji kandydata. Nagrania ruchowe w 1 lub w oddzielnych plikach

Przebieg egzaminu:

  • 1 etap – Komisja ocenia nagranie wskazanej przez kandydata arii do wykonania w pierwszym etapie/ wskazanej recytacji wiersza i prozy/ wskazanego pliku ruchowego
  • 2 etap – Komisja ocenia na podstawie kompletu przesłanych nagrań: śpiew, recytacja i taniec.
  • 3 etap – online (poprzez aplikację ZOOM):
   • kandydat/ka prezentuje online wybraną przez komisję arię musicalową, komisja może zdefiniować zadania wokalne do wykonania (np. badanie skali, lub fragment wokalny z narzuconą stylistyką)
   • kandydat/ka wykonuje online zdefiniowane przez Komisję zadania aktorskie na przygotowanych wcześniej tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji), zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, praca z wyobraźnią, improwizacja), zdefiniowane przez Komisję zadania dykcyjne i oddechowe (ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy, jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek),

Komisja może zdefiniować sekwencje ruchowe do wykonania.

Wszystkie pliki video powinny ujmować kandydata w całej postaci w przeciągu całego nagrania, bez zbliżeń, bez poruszeń obrazu oraz bez montażu, z dobrze słyszalną muzyką stanowiącą akompaniament do śpiewu/tańca; w dobrym świetle pozwalającym w pełni zidentyfikować osobę śpiewającą/recytującą/tańczącą. Nagranie obejmuje przedstawienie się kandydata oraz informacje o utworze (kompozytor, autor tekstu/przekładu, tytuł musicalu/sztuki).

Kształcenie słuchu – egzamin online

Komisja w trakcie egzaminu udostępnia przygotowane pliki muzyczne do powtarzania z pamięci zadanych struktur melodycznych i rytmicznych
Komisja w trakcie egzaminu udostępnia plik pdf z wybranymi fragmentami zapisu nutowego celem sprawdzenia znajomości nazw i nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym (solmizacja lub litery).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)

Dodatkowe informacje

 • Podczas egzaminu obowiązuje ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, baletki.
 • Kandydat zobowiązany jest do samodzielnej rozgrzewki ciała przed egzaminem.
 • Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia przewodniczącemu Komisji nośnika USB z nagraniem utworu muzycznego do którego przygotował kompozycję – w dniu egzaminu.