Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - Śpiew solowy, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2020/2021:

 • profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Włodzimierz Zalewski;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Małgorzata Kubala, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
przy współpracy:
 • doktorów: Joanny Freszel, Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej, Yang Liu, Anny Mikołajczyk-Niewiedział, Aleksandry Resztik, Ye Young Sohn, Witolda Żołądkiewicza;
 • magistrów: Jeannette Bożek, Erni Deng, Jacka Laszczkowskiego, Anny Simińska, Małgorzaty Trojanowskiej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • śpiew - egzamin dwustopniowy – przesłanie nagrań audio-video (trzy utwory klasyczne + ćwiczenie wokalne)
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych – przesłanie nagrania audio-wideo oraz sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Wszystkie pliki video powinny ujmować kandydata w całej postaci w przeciągu całego nagrania, bez zbliżeń, bez poruszeń obrazu oraz bez montażu, z dobrze słyszalną muzyką stanowiącą akompaniament do śpiewu; w dobrym świetle pozwalającym w pełni zidentyfikować osobę śpiewającą/recytującą/tańczącą. Nagranie obejmuje przedstawienie się kandydata oraz informacje o utworze (kompozytor, autor tekstu/przekładu, tytuł dzieła operowego, oratoryjnego, pieśni/sztuki teatralnej).

Zakres materiału 

 • śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat nagrywa trzy dowolne utwory z obszaru klasycznej muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu (także w wersji nagrania do wcześniej zarejestrowanego akompaniamentu), oraz dowolnie wybrane ćwiczenie wokalne prezentujące skalę głosu. Przesyłając pliki kandydat/ka wskazuje utwór do przesłuchania w pierwszym etapie:
  • 1 etap: kwalifikacja na podstawie wskazanego przez kandydata utworu do wysłuchania w 1 etapie oraz ćwiczenia wokalnego,
  • 2 etap: kwalifikacja na podstawie całości przesłanych nagrań wokalnych.
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
  1. predyspozycje aktorskie:
   • Nagranie wybranego fragmentu prozy (min. 5 min) z własną interpretacją,
   • Nagranie wybranego wiersza (klasycznego lub współczesnego) z własną interpretacją
   • Komisja po przesłuchaniu przesłanych recytacji, w egzaminie online zadaje:
    • zadanie aktorskie na wybranym przez kandydata tekście, sprawdzające umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji
    • zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, praca z wyobraźnią i umiejętność improwizacji)
    • zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja), zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek
  2. predyspozycje taneczno-ruchowe:
   • Nagranie prezentujące znajomość podstawowych kroków polskich tańców obejmujące:
    • POLONEZ: krok podstawowy poloneza tańczony przez 7 taktów + 1 takt ukłon (męski – w przypadku kandydata, żeński – w przypadku kandydatki), całość tańczona do muzyki;
    • KRAKOWIAK: cwał krakowski tańczony przez 3 takty + 1 takt zeskok na dwie nogi, zmiana kierunku ruchu, cwałem krakowskim tańczony przez 3 takty + 1 takt zeskok na dwie nogi; całość tańczona do muzyki,
    • KRAKOWIAK: hołubce po kwadracie: dwa hołubce w kierunku prawą nogą zakończone trzema akcentami z ¼ obrotu; dwa hołubce w kierunku lewą nogą zakończone trzema akcentami z ¼ obrotu.
   • Dobór utworów muzycznych wg wyboru kandydata.
    Nagranie prezentujące wykonaną osobiście przez kandydata, przygotowana wcześniej, 1,5-minutową, kompozycję ruchową do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
    Ocena predyspozycji ruchowych na podstawie przesłanych nagrań

 • kształcenie słuchu – egzamin online

Komisja udostępnia w trakcie egzaminu plik pdf z zadanymi ćwiczeniami sprawdzającymi umiejętność czytania nut i rytmu
Komisja w trakcie egzaminu udostępnia przygotowane pliki muzyczne do powtarzania z pamięci zadanych struktur melodycznych i rytmicznych.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)